Privacyverklaring Podotherapie Brons

Privacyverklaring Podotherapie Brons

Verwerkingsverantwoordelijke: Jennifer Olislaegers, Bosseweg 7d, 5682BA, Best. Tel. 0499-393352.

Doel verwerking persoonsgegevens door Podotherapie Brons: de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of geneeskunde aard. Zoals het verstrekken van gezondheidszorg. De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met andere (para) medici. Dit gebeurt alleen met toestemming van de betrokkene en vind plaats via beveiligde en AVG-goedgekeurde kanalen.

De categorie van deze persoonsgegevens betreft: medische gegevens.

Deze gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie .

De bewaartermijn van de gegevens is 15 jaar.

Op het moment dat de betrokkenen gebruik willen maken van één van onderstaande rechten, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de behandelend podotherapeut binnen onze organisatie.

  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage.
  • Recht op rectificatie en aanvulling.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

De betrokkene heeft ten alle tijden het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken.

De betrokkene kan een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder Jennifer Olislaegers.

De betrokkene is verplicht zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, zodat er op de juiste wijze met zorgverzekering en (para)medici gecommuniceerd kan worden. Deze communicatie vindt vanzelfsprekend pas plaats op het moment dat de betrokkene hiervoor toestemming heeft verleend.

Besluitvorming geschiedt volgens stemming in het wekelijks teamoverleg onder leiding van voorzitter Jennifer Olislaegers of waarnemend voorzitter Judy v.d. Schoot. De besluiten worden vastgelegd in de notulen van dit overleg.

Podotherapie Brons kan persoonsgegevens ontvangen van andere (para) medici. Dit gebeurd met toestemming van de betrokkene en via beveiligde, AVG-goedgekeurde kanalen.